Gương Cầu Lồi

thiết bị giao thông Sài Gòn

600 mm

thiết bị giao thông Sài Gòn

800 mm

thiết bị giao thông Sài Gòn

1000 mm

thiết bị giao thông Sài Gòn

320 mm

thiết bị giao thông Sài Gòn

490 mm